Zawodowy kierowca jedzie ciężarówką

Nowa poprawka do kodeksu pracy, wprowadzona niedawno, nałożyła nowe obowiązki na pracodawców w odniesieniu do kierowców, którzy podróżują na międzynarodowych trasach. Te zmiany wynikają z wdrożenia przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 roku, która dotyczy jasnych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Celem tych regulacji jest zapewnienie lepszych warunków pracy dla kierowców, dzięki jasnym wytycznym. Ustanawiają one również podstawowe prawa dla każdego pracownika UE, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub będącego w związku pracy określonym przez prawo obowiązujące w danym państwie członkowskim.

Pomimo że regulacje te obowiązują już ponad dwa miesiące, wiele firm transportowych nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia, co może skutkować w przyszłości nałożeniem grzywien na przedsiębiorstwa. Co powinniśmy powiedzieć naszemu pracownikowi, aby uniknąć konfliktu z Państwową Inspekcją Pracy? Odpowiedzi na te pytania udzielają eksperci Inelo, Grupa Eurowag – Kamil Wolański i Łukasz Włoch.

Nowe przepisy w kodeksie pracy

Najnowsze zmiany w kodeksie pracy 26 kwietnia 2023 roku kodeks pracy został uzupełniony o nowe zobowiązania informacyjne, które przewoźnik musi spełnić, zanim pracownik wyjedzie na delegację za granicę. Brak takich informacji może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary nawet do 30 000 zł. Jakie są najnowsze poprawki do kodeksu pracy?

  • Wprowadzone zmiany głównie zobowiązują, aby przed wyjazdem pracownika do pracy lub na wykonanie zadań służbowych na terenie UE lub poza jej granicami na okres dłuższy niż 4 tygodnie, pracodawca musi poinformować kierowcę na papierze lub elektronicznie o miejscu pracy, przewidywanym czasie trwania, walucie, w której będzie wypłacane wynagrodzenie podczas pracy za granicą, a także o świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych za pracę przewidzianych w prawie, oraz o zasadach powrotu pracownika do kraju – wyjaśnia Kamil Wolański, Kierownik Działu Ekspertów, Inelo, Grupa Eurowag.

Kilka wskazówek dla przewoźników

Kilka sugestii dla przewoźników Art. 7 ust. 2 dyrektywy 2019/1152 wskazuje, że obowiązkiem państw członkowskich jest poinformowanie delegowanego pracownika, objętego dyrektywą 96/71/WE, o składnikach jego wynagrodzenia. W tym celu do przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług dodano nowy rozdział pt. „Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP”. Łukasz Włoch, Główny Ekspert ds. Analiz i Rozliczeń, Inelo, Grupa Eurowag, który na co dzień pomaga klientom w tym obszarze, wyjaśnia:

  • Przewoźnicy muszą dostarczyć kierowcy delegowanemu szczegółowe informacje o jego rozliczeniu, a przede wszystkim muszą przekazać mu informacje o wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju. Ponadto, muszą poinformować kierowcę o dodatkach, do których ma prawo w związku z delegacją, jak są one wyliczane, a także o ustaleniach dotyczących zwrotu kosztów związanych z delegacją – podróż, wyżywienie i zakwaterowanie, jeśli takie świadczenia są przewidziane przez prawo pracy, regulacje, statuty, układy zbiorowe pracy lub inne porozumienia zbiorowe. Pracodawca powinien również dostarczyć kierowcy link do oficjalnej strony internetowej kraju, do którego kierowca został delegowany. Ważne jest, aby strona zawierała informacje o warunkach pracy, które będą dotyczyły kierowcy.

Kamil Wolański podkreśla, że chociaż szczegóły dotyczące wyjazdu można przekazać elektronicznie lub na papierze, pracodawca musi pamiętać o zatrzymaniu potwierdzenia przekazania niezbędnych informacji swoim pracownikom. – Kierowca powinien również mieć możliwość wydrukowania i przechowania tych informacji. Należy również zauważyć, że jeśli dojdzie do zmiany omawianych warunków zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany do jak najszybszego przekazania tej informacji kierowcy, nie później niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie.

Celem zmian jest większa świadomość kierowców

Głównym celem tych zmian jest zwiększenie świadomości kierowców Jeśli delegowany pracownik domaga się dostarczenia tych informacji, jego działanie nie może być podstawą do niekorzystnego traktowania go w pracy, a co więcej, nie może być powodem do zwolnienia go lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę delegującego pracownika z Polski.

Zaciekawił Cię ten temat? Cały artykuł znajdziesz na portalu Log24.pl – serwisie informacyjnym z branży logistyki, transportu i magazynowania.